Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachtenregeling

Artikel 1 Definities
Klacht : iedere uitlating van ongenoegen door cliënt(en) en/of derde(n) over de dienstverlening van Brezs B.V.
Client: de persoon welke diensten afneemt van Brezs B.V.
Brezs B.V.: de besloten vennootschap Brezs alsmede de personen welke in loondienst werkzaam zijn.
Klager : een cliënt of derde (gemachtigde) die een klacht indient tegen Brezs B.V.
Aangeklaagde : de persoon tegen wie de klacht wordt ingediend.
Klachtenfunctionaris: een als zodanig aangewezen medewerker van Brezs B.V. of een ander, door Brezs B.V. aangewezen persoon.

Artikel 2 Bereik
Een klacht tegen een medewerker van Brezs B.V. wordt beschouwd als een klacht tegen de besloten vennootschap Brezs B.V.

Artikel 3 Klachtrecht
Een klacht kan uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend en dient ten minste te bevatten:
• De naam en het adres van de klager;
• De dagtekening;
• De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
• Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag. Indien de klager minderjarig of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of de curator. Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 10 werkdagen bericht.

Artikel 4 Klachtenfunctionaris
De heer L.L. Rijfkogel is aangesteld als klachtenfunctionaris. Indien de klacht is gericht tegen dhr. Rijfkogel zal de heer mr. L.S. Slinkman als klachtenfunctionaris optreden.

Artikel 5 Afdoening in der minne
De klachtenfunctionaris zal nagaan of de klacht op een informele wijze kan worden afgehandeld. Zodra klachtenfunctionaris en klager tot informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling.

Artikel 6 Bijstand door gemachtigde
Een klager of aangeklaagde kan zich door een gemachtigde, advocaat en procureur laten bijstaan of vertegenwoordigen. De klachtenfunctionaris zal gemachtigde verzoeken een schriftelijke machtiging te overleggen.

Artikel 7 Ontvangstbevestiging
De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 10 werkdagen. Indien een klacht wordt ingediend waar een andere instantie tot behandeling bevoegd is, zal de directie de klacht(en) doorzenden naar de betreffende instantie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager. De klachtenfunctionaris zendt een niet voor hem bestemde en niet door te zenden klacht zo spoedig mogelijk terug naar de indiener van de klacht. De klachtenfunctionaris zendt een afschrift van de klacht en de daarbij behorende stukken door naar de aangeklaagde.

Artikel 8 Geen verplichting tot klachtbehandeling
De klachtenfunctionaris is niet verplicht een klacht te behandelen indien:
• De klacht betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan.
• Indien er langer dan 6 maanden tussen handeling en indiening van de klacht is verstreken.
• Indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
De klachtenfunctionaris stelt klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis van het niet in behandeling nemen van de klacht.

Artikel 9 Hoor en wederhoor
De klachtenfunctionaris stelt klager en aangeklaagde in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt aan de klager en/of de eventueel betrokken gemachtigde toegezonden.

Artikel 10 Behandelingstermijn
De klachtenfunctionaris handelt de klacht conform het in artikel 9:11 Algemene Wet Bestuursrecht bepaalde in beginsel binnen 6 weken af. De klachtenfunctionaris kan de behandeling voor ten hoogste 4 weken verdagen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan aangeklaagde.

Artikel 11 Afdoening
De klachtenfunctionaris stelt klager en aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventueel, daaraan te verbinden conclusies.

Artikel 12 Zaakinhoudelijke klacht
In geval van een zaakinhoudelijke klacht, waarbij een minnelijke oplossing als bedoeld in artikel 5 niet tot de mogelijkheden behoort, en/of de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, zal de klacht door de klachtenfunctionaris gemeld worden bij de rechter-commissaris van het arrondissement waar het dossier is ondergebracht. De klachtenfunctionaris zal de rechter-commissaris om advies of een verhoor verzoeken teneinde het geschil op te lossen. De klachtenfunctionaris zal het advies, of de conclusies van de rechter-commissaris aanvaarden en opvolgen.

Artikel 13 Klacht betreffende de gedragen van de bewindvoerder
Op 20 oktober 2013 is de door de Raad voor Rechtsbijstand opgestelde gedragscode voor bewindvoerders Wsnp (niet-advocaten) in werking getreden. Deze gedragscode strekt ertoe om de kwaliteitsstandaard van (de werkzaamheden van) bewindvoerders Wsnp vast te leggen en verder te verhogen.
Wanneer een bewindvoerder heeft gehandeld in strijd met deze gedragscode, kan daarover een klacht worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• er moet eerst een klacht zijn ingediend bij de organisatie waar de bewindvoerder werkt.
• de klacht moet gericht zijn op de gedragscode. Voor zaakinhoudelijke klachten is hetgeen bepaald in artikel 12 van toepassing.
Nadere informatie en het klachtenformulier is te vinden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand; www.bureauwsnp.nl

Artikel 14 Citeertitel, bekendmaking en werking
Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van Brezs B.V. De klachtenregeling wordt op verzoek toegezonden.
Brezs B.V. maakt van het bestaan van deze regeling middels een publicatie op haar website bekend. De klachtenregeling treedt in werking voor alle klachten welke zijn ontstaan of ontstaan na 1 oktober 2021.

Aldus vastgesteld te Hoogezand op 3 november 2022